عقل پایین

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

ریشه کش پایین

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

مولر پایین

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

پرمولر پایین

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

عقل بالا

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

ریشه کش بالا

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

مولر بالا چپ

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

مولر بالا راست

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

پرمولر بالا

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

سانترال بالا

۷۲۹,۰۰۰ تومان۸۰۳,۷۰۰ تومان

کاهورن پایین راست

۱,۷۳۷,۰۰۰ تومان۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان

ست فورسپس بزرگسال 11 عددی

۸,۰۱۹,۰۰۰ تومان۸,۳۸۵,۳۰۰ تومان