عقل بالا آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

ریشه کش بالا آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

مولر بالا چپ آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

پرمولر بالا آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

سانترال بالا آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

ریشه کش ویژه بالا

۵۸۸,۰۰۰ تومان

ریشه کش ویژه پایین

۰ تومان۵۸۸,۰۰۰ تومان

مولر بالا چپ و راست

۵۸۸,۰۰۰ تومان

کاهورن پایین محدب

۵۸۸,۰۰۰ تومان

ریشه کش بالا

۵۸۸,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان