ریشه کش بالا اطفال

۵۸۸,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان

مولر بالا اطفال

۵۸۸,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان

پرمولر بالا اطفال

۵۸۸,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان

سانترال بالا اطفال

۵۸۸,۰۰۰ تومان۶۶۵,۰۰۰ تومان

ست فورسپس اطفال 7 عددی

۳,۹۰۳,۲۰۰ تومان۴,۶۵۵,۰۰۰ تومان

کاهورن پایین آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

عقل پایین آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

ریشه کش پایین آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

مولر پایین آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان

پرمولر پایین آناتومیک

۶۶۱,۶۰۰ تومان