توضیحات

– مناسب برای شستشوی ابزار دندانپزشکی

  • بدون تغییر رنگ و زنگ زدگی